Usnesení rady ze dne 29.8.2007 č. 486

k opravě soklu ZŠ Vlkova 31

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

            s realizací akce oprava soklu ZŠ Vlkova 31

II.        s c h v a l u j e

zadat realizaci akce oprava soklu ZŠ Vlkova 31 firmě GAKAHO s. r. o., Pod Pekárnami 262/15, 190 00 Praha 9, IČO 27173585 za cenu 939.237 Kč vč. DPH

III.      u k l á d á

1. vedoucímu OTSMI

            1.1. ve spolupráci s advokátní kanceláří vypracovat smlouvu o dílo

2.  Ing. P. Fišerovi, pověřenému zastupováním tajemníka ÚMČ

            2.1. předložit smlouvu o dílo k podpisu starostce městské části

3. M. Kozumplíkové, starostce městské části

            3.1. podepsat uvedenou smlouvu o dílo

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části