Usnesení rady ze dne 29.8.2007 č. 485

ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Perunova 6/975

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Perunova 6/975, uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení

II.        d o p o r u č u j e

            Zastupitelstvu městské části

            schválit

            změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Perunova 6/975 tak, jak je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části