Usnesení rady ze dne 29.8.2007 č. 484

k pronájmu nebytového prostoru Hollarovo nám. 13/351V, Praha 3

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

pronájem nebytového prostoru skladu v 1. nadzemním podlaží domu Hollarovo nám. 13/351V, Praha 3 o celkové ploše 73 m2 XXXXXXXX a XXXXXXXX na dobu určitou od 1.9.2007 do 30.6.2010 za nájemné 300 Kč/m2/rok

II.        u k l á d á

            1. vedoucí OBNP

1.1. vypracovat nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v souladu s čl. I. tohoto usnesení

2. Z. Lochmanovi, zástupci starosty

2.1. podepsat nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části