Usnesení rady ze dne 29.8.2007 č. 483

k pronájmu nebytového prostoru Koněvova 162/2430, Praha 3

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

pronájem nebytového prostoru skladu v 1. nadzemním podlaží domu Koněvova 162/2430, Praha 3 o celkové ploše 186,56 m2 společnosti AUDIPO s. r. o. na dobu určitou od 1.9.2007 do 31.8.2012 za nájemné 2.200 Kč/m2/rok za obchodní prostory, 1.200 Kč/m2/rok za kancelářské prostory a 500 Kč/m2/rok za ostatní prostory

 II.       u k l á d á

            1. vedoucí OBNP

1.1. vypracovat nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v souladu s čl. I. tohoto usnesení

2. Z. Lochmanovi, zástupci starosty

2.1. podepsat nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části