Usnesení rady ze dne 29.8.2007 č. 482

k pronájmu nebytového prostoru Žerotínova 41/1489, Praha 3

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

pronájem nebytového prostoru dílny v -1. podlaží domu Žerotínova 41/1489, Praha 3 o celkové ploše 24 m2 Martinu Stegmüllerovi na dobu neurčitou od 1.9.2007 za nájemné 600 Kč/m2/rok

II.        u k l á d á

            1. vedoucí OBNP

1.1. vypracovat nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v souladu s čl. I. tohoto usnesení

2. Z. Lochmanovi, zástupci starosty

2.1. podepsat nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části