Usnesení rady ze dne 29.8.2007 č. 480

ke stanovení platu vedoucího Odboru technické správy majetku a investic Úřadu městské části

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

návrh Ing. Petra Fišera, pověřeného zastupováním tajemníka Úřadu městské části, na stanovení platu vedoucího Odboru technické správy majetku
a investic Úřadu městské části

II.        s t a n o v u j e

plat vedoucího Odboru technické správy majetku a investic Úřadu městské části Ing. Jiřího Louši s účinností od 1.9.2007 podle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení

III.      u k l á d á

            1. oddělení personální práce a mezd

            1.1. zajistit vyplácení platu

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části