Usnesení rady ze dne 29.8.2007 č. 479

k návrhu řešení situace v oblasti vzdělávání v MČ Praha 3

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

návrh řešení situace v oblasti vzdělávání v MČ Praha 3

II.        s o u h l a s í

1.  s řešením situace v oblasti vzdělávání v MČ Praha 3

2. se zánikem příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Perunova 6/975  sloučením do příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 ke dni 30.6.2008 a zřízením mateřské školy jako součást této základní školy ke dni 1.9.2008 s tím, že :

-         příspěvková organizace Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121  převezme jako nástupnická organizace zaniklé příspěvkové organizace veškerá její práva a závazky včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů,

-         příspěvková organizace Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121   změní název na Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 a změní se její předmět činnosti tak, že se rozšíří o poskytování předškolního vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., § 33-35  

3. se zánikem příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Žerotínova 36/1100 sloučením do příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Chelčického 2614/43 ke dni 30.6.2008 a zřízením mateřské školy jako součást této základní školy ke dni 1.9.2008 s tím, že :

-         příspěvková organizace Základní škola, Praha 3, Chelčického 2614/43 převezme jako nástupnická organizace zaniklé příspěvkové organizace veškerá její práva
a závazky včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů,

-         příspěvková organizace Základní škola, Praha 3, Chelčického 2614/43 změní název na Základní škola a mateřská škola, Praha 3 Chelčického 2614/43 a změní se její předmět činnosti tak, že se rozšíří o poskytování předškolního vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., § 33-35

III.      u k l á d á

1. Odboru školství 

1.1. zajistit postupné kroky vedoucí ke sloučení škol a zajištění změn ve školském rejstříku

2. ředitelům příspěvkových organizací

 2.1. provést všechny potřebné úkony vyplývající z organizační změny sloučení příspěvkových organizací v termínu k 30. 6. 2008

3. Mgr. J. Matuškovi, zástupci starosty

3.1.   zajistit realizaci tohoto usnesení

IV.       d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části

            schválit

1.         zánik příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Perunova 6/975  sloučením do příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z  Lobkovic 22/121 ke dni 30.6.2008 s tím, že příspěvková organizace Základní   škola nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 převezme jako nástupnická organizace zaniklé příspěvkové organizace veškerá její práva a závazky včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů

2.         s tím spojenou změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121  tak,  jak je to uvedeno v příloze č.1  tohoto usnesení

3.         zánik příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Žerotínova 36/1100 sloučením do příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Chelčického 2614/43 ke dni 30.6.2008 s tím, že příspěvková organizace Základní škola Chelčického 2614/43 převezme jako nástupnická organizace zaniklé příspěvkové organizace veškerá její práva a závazky včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů

4.         s tím spojenou změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Chelčického 2614/43 tak, jak je to uvedeno v příloze č. 2 tohoto usnesení

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části