Usnesení rady ze dne 29.8.2007 č. 477

k podnětům bytové komise Rady městské části

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            zápis č. 16 ze zasedání bytové komise Rady městské části ze dne 22.8.2007

II.        s c h v a l u j e

doporučení bytové komise Rady městské části

1. žádosti cizinců se statutem uprchlíka

2. žádosti o prodloužení doby nájmu, resp. uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou

3.  žádosti o umístění sídla firmy v bytě

4.  žádosti o přechod nájmu bytu

5.  žádosti o nájem bytu

6.  různé

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části