Usnesení rady ze dne 29.8.2007 č. 476

k prodeji bytového domu – III. etapa privatizace domovního fondu čp. 1799 s pozemkem parc. č. 2096, Zelenky Hajského 9, Praha 3, vše k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.         d o p o r u č u j e

            Zastupitelstvu městské části

            schválit

            prodej bytového domu – III. etapa privatizace domovního fondu: čp. 1799 s pozemkem parc. č. 2096, Zelenky Hajského 9, Praha 3, vše k. ú. Žižkov, Bytovému družstvu Zelenky Hajského 9, IČ 27932893 za kupní cenu 8.750.000 Kč

II.        u k l á d á

            1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

            1.1. předložit materiál k projednání Zastupitelstvu městské části

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části