Usnesení rady ze dne 15.8.2007 č. 433

k záměru dlouhodobého pronájmu pozemku parc. č. 4039/2 v k. ú. Žižkov, pod šesti garážemi ve vlastnictví jiného vlastníka, včetně dvorku za domem Buchovcova 3/1661, Praha 3

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

            záměr dlouhodobého pronájmu pozemku parc. č. 4039/2 v k. ú. Žižkov, pod šesti garážemi ve vlastnictví jiného vlastníka, včetně dvorku za domem      Buchovcova 3/1661, Praha 3

II.        u k l á d á

            1. vedoucí OOS

1.1. zveřejnit záměr dlouhodobého pronájmu na úřední desce, ve smyslu § 36 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Mgr. Jan Šmíd                Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty           starostka městské části