Usnesení rady ze dne 15.8.2007 č. 432

ke Smlouvě o dílo na ZŠ K Lučinám - rekonstrukce a zateplení pláště budovy a výměna oken

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

smlouvu o dílo na ZŠ K Lučinám - rekonstrukce a zateplení pláště budovy a výměna oken s firmou BUILD-MONT, spol. s r. o., Spiritka 3/3214, 150 00 Praha 5, za cenu 20.086.734 Kč včetně DPH, která je přílohou tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

            1.1. podepsat uvedenou smlouvu o dílo

Mgr. Jan Šmíd                Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty           starostka městské části