Usnesení rady ze dne 15.8.2007 č. 431

k instalaci šikmé schodišťové plošiny pro vstup do relaxačního dvora pro studenty se zdravotním postižením ve Vysoké škole veřejné správy a mezinárodních vztahů, Prokopova 16, Praha 3

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

            s provedením instalace schodišťové plošiny v budově Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních vztahů, Prokopova 16, Praha 3

II.        s c h v a l u j e

            zadat práce firmě ALTECH, spol. s r. o., Bánov 497, 687 54 Bánov, IČO 46344861 za cenu 261.000 Kč bez DPH, cena včetně DPH 310.590 Kč

III.      u k l á d á

            1. vedoucímu OTSMI

1.1. objednat   dodávku  a  montáž   šikmé  schodišťové  plošiny do objektu    Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních vztahů, Prokopova 16, dle nabídky

Mgr. Jan Šmíd                Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty           starostka městské části