Usnesení rady ze dne 15.8.2007 č. 430

ke stanovení platu ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686

Rada městské části

I.         s t a n o v u j e

plat ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686 Mgr. Aleně Luhanové s účinností od 1.8.2007 dle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. příspěvkové organizaci

            1.1. zajistit vyplácení platu ředitelce organizace

Mgr. Jan Šmíd                Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty           starostka městské části