Usnesení rady ze dne 15.8.2007 č. 428

k  vyřazení   bytového  domu  čp.  510   s  pozemkem  parc.  č.  1178, Víta Nejedlého 13, vše v k. ú. Žižkov, z III. etapy privatizace domovního fondu

Rada městské části   

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            bod I.1. Zápisu z Výboru pro územní rozvoj a majetek Městské části Praha 3 č. 7, ze dne 26.7.2007, který je přílohou tohoto usnesení

II.        d o p o r u č u j e

             Zastupitelstvu městské části

             schválit

vyřazení bytového domu čp. 510 s pozemkem parc. č. 1178, Víta Nejedlého 13, vše v k. ú. Žižkov, z III. etapy privatizace domovního fondu

III.      u k l á d á

            1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

            1.1. předložit tento materiál k projednání Zastupitelstvu městské části

Mgr. Jan Šmíd                Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty           starostka městské části