Usnesení rady ze dne 15.8.2007 č. 427

k dodatku č. 9 ke smlouvě č. S/215/98 s majiteli o strpění přístupu veřejnosti na pozemkovou parcelu č. 4166/4, k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

            dodatek č. 9 ke smlouvě č. S/215/98 s majiteli o strpění přístupu veřejnosti na pozemkovou parcelu č. 4166/4, k. ú. Žižkov, který upravuje výši úplaty vzhledem k inflaci, uvedený v příloze tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

            1.1. podepsat uvedený dodatek

Mgr. Jan Šmíd                Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty           starostka městské části