Usnesení rady ze dne 15.8.2007 č. 426

k opravám a údržbě stavebních prvků a mobiliáře ve veřejné zeleni

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            povinnost Městské části Praha 3 provádět opravy a údržbu stavebních prvků
            a mobiliáře ve veřejné zeleni ve správě Městské části Praha 3

II.        s c h v a l u j e

            zadat zakázku firmě STAVOX, výrobní stavební družstvo, se sídlem   Slavojova 6, 128 00 Praha 2, IČO 43000002

III.      u k l á d á

            1. vedoucímu OTSMI

1.1. společně s advokátní kanceláří AK Veselý a spol. vypracovat příslušnou smlouvu

            2. Ing. P. Fišerovi, pověřenému zastupováním tajemníka ÚMČ

2.1. předložit příslušnou smlouvu k podpisu starostce městské části

            3. M. Kozumplíkové, starostce městské části

3.1. podepsat příslušnou smlouvu

Mgr. Jan Šmíd                Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty           starostka městské části