Usnesení rady ze dne 15.8.2007 č. 425

k protokolu z provedené kontroly v příspěvkové organizaci Ošetřovatelský domov, Pod Lipami 44/2570, Praha 3

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            protokol z provedené kontroly v příspěvkové organizaci Ošetřovatelský domov, Pod Lipami 44, zaměřenou na hospodaření organizace za rok 2006, která je přílohou tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. ředitelce příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov, Pod
                  Lipami 44            

1.1. odstranit vytčené nedostatky a podat Radě městské části zprávu
o odstranění nedostatků

Mgr. Jan Šmíd                Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty           starostka městské části