Usnesení rady ze dne 24.10.2007 č. 573

ke stanovení platu ředitelky příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov

Rada městské části

I.         s t a n o v u j e

plat ředitelce příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Zuzaně Novotné s účinností od 1.11.2007 dle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. příspěvkové organizaci

            1.1. zajistit vyplácení platu ředitele organizace

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části