Usnesení rady ze dne 24.10.2007 č. 572

k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/902/07 na zateplení fasády a výměnu oken v ZŠ K Lučinám 18/2500, Praha 3

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

            uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/902/07 na zateplení fasády a výměnu oken v ZŠ K Lučinám 18/2500, Praha 3, kterým se posouvá termín dokončení díla. Dodatek je přílohou tohoto usnesení.

II.        u k l á d á

            1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

            1.1. podepsat uvedený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části