Usnesení rady ze dne 24.10.2007 č. 571

k zápisu pplk. Jiřího Neuwirtha do Knihy cti Městské části Praha 3

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

            zápis pplk. Jiřího Neuwirtha do Knihy cti Městské části Praha 3

„Za dlouholeté účinné objasňování kriminality na území Městské části Praha 3“

II.        u k l á d á

            1. vedoucímu OK

            1.1. realizovat usnesení

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části