Usnesení rady ze dne 24.10.2007 č. 569

k použití prostředků fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 -poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3 a rozšíření využití již čerpané návratné půjčky z Fondu obnovy a rozvoje

Rada městské části

I.                   b e r e   n a   v ě d o m í

usnesení  Výboru  pro  územní  rozvoj a  majetek  na  poskytnutí  návratných   

bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3 a rozšíření využití již čerpané návratné půjčky z Fondu obnovy a rozvoje dle   

přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.        d o p o r u č u j e

          Zastupitelstvu městské části

schválit

poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3 a rozšíření využití již čerpané návratné půjčky z Fondu obnovy a rozvoje dle přílohy č.1 tohoto usnesení

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části