Usnesení rady ze dne 24.10.2007 č. 568

ke smlouvě na nájem, provoz a údržbu zařízení pro rozvod tepelné energie v domě č. p. 2257, Soběslavská 35

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na nájem, provoz a údržbu zařízení pro rozvod tepelné energie v domě č. p. 2257, Soběslavská 35, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

1.1. podepsat smlouvu na nájem, provoz a údržbu zařízení pro rozvod tepelné energie v domě č. p. 2257, Soběslavská 35

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části