Usnesení rady ze dne 24.10.2007 č. 567

k Podnětu k pořízení změny územního plánu pro plochu parčíku v Kouřimské ulici

Rada Městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            doporučení Výboru pro územní rozvoj a majetek ZMČ P3 ze dne 16.10.2007

II.        s c h v a l u j e

podání  podnětu  na  pořízení  změny  územního plánu na zřízení nové funkční plochy ZP (parky, historické zahrady a hřbitovy ) namísto plochy OB ( čistě obytné ) v ploše parčíku v Kouřimské ulici do 31.10.2007 k pořizování vlny 08 změn ÚP SÚ hl. m. Prahy

III.      u k l á d á

1.      Z. Lochmanovi, zástupci starosty

1.1 odeslat podnět k pořízení změny územního plánu Odboru územního plánu MHMP tak, aby byl nejpozději doručen do 31.10.2007

1.2 ve spolupráci s OÚR průběžně sledovat průběh projednávání návrhu změny
a v případě potřeby doplňovat nezbytné podklady či vstupovat do projednávání
a argumentovat ve prospěch zachování celé plochy parčíku jako veřejné zeleně

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části