Usnesení rady ze dne 24.10.2007 č. 566

k uzavření smlouvy o zajištění festivalu Žižkov meets Jazz

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

text smlouvy o zajištění festivalu Žižkov meets Jazz, která je uvedena v příloze tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zajištění festivalu Žižkov meets Jazz, která je uvedena v příloze tohoto usnesení

III.      u k l á d á

            1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

            1.1. podepsat tuto smlouvu

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části