Usnesení rady ze dne 10.10.2007 č. 553

ke stanovení platu vedoucího Odboru hospodářské správy, vedoucího Odboru kancelář úřadu a vedoucí Odboru sociálních věcí Úřadu městské části

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

návrh Ing. Petra Fišera, pověřeného zastupováním tajemníka Úřadu městské části, na stanovení platu vedoucího Odboru hospodářské správy, vedoucího Odboru kancelář úřadu a vedoucí Odboru sociálních věcí Úřadu městské části

II.        s t a n o v u j e

plat vedoucího Odboru hospodářské správy Ing. Jana Gebauera, vedoucího Odboru kancelář úřadu Mgr. Jiřího Janouška a vedoucí Odboru sociálních věcí PhDr. Jany Hromádkové s účinností od 1.11.2007 dle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení

III.      u k l á d á

            1. oddělení personální práce a mezd

            1.1. zajistit vyplácení platů

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části