Usnesení rady ze dne 10.10.2007 č. 552

k podnětům komise obchodních aktivit Rady městské části

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

zápis č. 15 ze zasedání komise obchodních aktivit Rady městské části ze dne 8.10.2007

II.        s c h v a l u j e

            doporučení komise obchodních aktivit Rady městské části

            1. výběrové řízení č. 250

            2. žádosti o změny nájemních smluv

            3. žádosti o snížení nájemného

            4. ukončení nájmu, výpovědi

            5. žádost o prodloužení nájemní smlouvy

            6. různé

            7. tržní řád

            8. materiál týkající se pronájmu nebytových prostor neziskovým

                organizacím

            dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části