Usnesení rady ze dne 10.10.2007 č. 551

ke Smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

1. uzavření Smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací se společností GTS NOVERA a. s., včetně dodatku dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

2.  ukončení smluvního vztahu se stávajícími poskytovateli – Telefónica 02 Czech Republic dle přílohy č. 2, která je součástí tohoto usnesení a T-Systems PragoNet, a. s. formou výpovědi

II.        u k l á d á

            1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

1.1. podepsat Smlouvu o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací, včetně dodatku a zákaznický autorizační formulář dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

            2. vedoucímu OHS

2.1. zajistit ukončení smluvního vztahu se stávajícími poskytovateli – Telefónica 02 Czech Republic a T-Systems PragoNet, a. s.

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části