Usnesení rady ze dne 10.10.2007 č. 550

k technickému dozoru stavby – přístavba kuchyně ZŠ Pražačka

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

1. provádění externího technického dozoru stavby na akci přístavba kuchyně ZŠ Pražačka

2.  zadat provádění firmě REINVEST spol. s r. o., Nad Palatou 52/2799, 150 00 Praha 5, IČO 65410840 za cenu 143.000 Kč bez DPH

II.        u k l á d á

            1. vedoucímu OTSMI

            1.1. společně s advokátní kanceláří vypracovat smlouvu o dílo

            2. Ing. P. Fišerovi, pověřenému zastupováním tajemníka ÚMČ

            2.1. předložit smlouvu o dílo k podpisu starostce městské části

            3. M. Kozumplíkové, starostce městské části

            3.1. podepsat uvedenou smlouvu

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části