Usnesení rady ze dne 10.10.2007 č. 549

k plánu oprav rok 2008

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            plán oprav rok 2008, jež je přílohou tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

            plán oprav rok 2008

III.      u k l á d á

            1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

            1.1. zajistit prostřednictvím SKM Praha 3, a. s. realizaci

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části