Usnesení rady ze dne 10.10.2007 č. 548

ke koncepci bytové politiky – metodiky nakládání s byty v majetku Městské části Praha 3

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

koncepci bytové politiky – metodiku nakládání s byty v majetku Městské části Praha 3

II.        s c h v a l u j e

koncepci bytové politiky – metodiku nakládání s byty v majetku Městské části Praha 3 uvedenou v příloze tohoto usnesení

III.      u k l á d á

            1. Z. Lochmanovi, zástupci starosty

1.1. realizovat bod II.

1.2. ve spolupráci s RNDr. Benešovou, vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor, zajistit spuštění programu „Ústupové bydlení“ ve stanoveném termínu

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části