Usnesení rady ze dne 10.10.2007 č. 547

k vyhodnocení výběrového řízení na byt Lucemburská 44/1876, byt č. 35

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou s účastníkem umístěným na prvním místě výběrového řízení s XXXXXXXXX, Rabyně 14, Slapy, za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

II.        u k l á d á

            1. vedoucí OBNP

            1.1. uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I.

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části