Usnesení rady ze dne 10.10.2007 č. 545

k vyhodnocení výběrového řízení na byt Sabinova 10/277, byt č. 2

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou s účastníkem umístěným na prvním místě výběrového řízení s XXXXXXXXX, Slovanka 1350, Česká Lípa za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

II.        u k l á d á

            1. vedoucí OBNP

            1.1. uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I.

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části