Usnesení rady ze dne 19.12.2007 č. 699

ke stanovení platu ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 3, Sudoměřská 54/1137

č. j.:773/2007

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 699

ze dne 19.12.2007

ke stanovení platu ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 3, Sudoměřská 54/1137

Rada městské části

I.       s t a n o v u j e

plat ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 3,
Sudoměřská 54/1137, Vladimíře Vaněčkové s účinností od 1.1.2008 podle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení

II.      u k l á d á

         1.      příspěvkové organizaci

                  1.1. zajistit vyplácení platu řediteli organizace

Mgr. Martin Benda                            Milena Kozumplíková

zástupce starosty městské části     starostka městské části