Usnesení rady ze dne 19.12.2007 č. 698

ke změně zásad Fondu obnovy a rozvoje

č. j.:780/2007

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 698

ze dne 19.12.2007

ke změně zásad Fondu obnovy a rozvoje

Rada městské části

I.       s o u h l a s í

1.   se změnou zásad Fondu obnovy a rozvoje dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

2.   s pravidly pro čerpání půjček a darů z Fondu obnovy a rozvoje dle přílohy č. 2, která je součástí tohoto usnesení

II.      d o p o r u č u j e

         Zastupitelstvu městské části

         schválit

1.   změnu zásad Fondu obnovy a rozvoje dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

2.   pravidla pro čerpání půjček a darů z Fondu obnovy a rozvoje dle přílohy č. 2, která je součástí tohoto usnesení

Mgr. Martin Benda                            Milena Kozumplíková

zástupce starosty městské části     starostka městské části