Usnesení rady ze dne 19.12.2007 č. 697

k úpravě rozpočtu roku 2007

č. j.:779/2007

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 697

ze dne 19.12.2007

k úpravě rozpočtu roku 2007

Rada městské části

I.       s c h v a l u j e

1.   úpravu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2007 prostřednictvím usnesení Rady hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.   úpravu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2007 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II.      u k l á d á

         1.      vedoucímu OE

                  1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Mgr. Martin Benda                            Milena Koumplíková

zástupce starosty městské části      starostka městské části