Usnesení rady ze dne 19.12.2007 č. 696

k vyhodnocení výběrového řízení na byt č. 7,  Sabinova 8/278

č. j.:778/2007

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 696

ze dne 19.12.2007

k vyhodnocení výběrového řízení na byt č. 7,  Sabinova 8/278

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou  1 rok s jediným účastníkem  výběrového řízení Reginou Mitregovou, Hájkova 11, Praha 3 za podmínek, které nabídla a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy

II.        u k l á d á

1.         vedoucí OBNP

1.1.uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I.

Mgr. Martin Benda                              Milena Kozumplíková

zástupce starosty městské části       starostka městské části