Usnesení rady ze dne 19.12.2007 č. 692

k podnětům komise obchodních aktivit Rady městské části

č. j.:772/2007

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 692

ze dne 19.12.2007

k podnětům komise obchodních aktivit Rady městské části

Rada městské části

I.       b e r e  n a  v ě d o m í

zápis č. 18 ze zasedání komise obchodních aktivit Rady městské části ze dne 17.12.2007

II.      s c h v a l u j e

         doporučení komise obchodních aktivit Rady městské části

         1. výběrové řízení č. 255

         2. formulář pro výzvu k účasti ve VŘ

         3. volné nebytové prostory – využití pro VŘ

         4. žádosti o změnu nájemní smlouvy

         5. žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

         6. žádost o podnájem

         7. žádosti o snížení nájemného

         8. ukončení nájmu, výpovědi

         9. ateliery – nové nájemní smlouvy

         10. právní záležitosti

         11. různé

         dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Mgr. Martin Benda                            Milena Kozumplíková

zástupce starosty městské části      starostka městské části