Usnesení rady ze dne 19.12.2007 č. 691

ke zprávě o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky k zajištění akce „Vinohradské vinobraní“ - zrušení zadávacího řízení

č. j.:771/2007

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 691

ze dne 19.12.2007

ke zprávě o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky k zajištění akce „Vinohradské vinobraní“ - zrušení zadávacího řízení

Rada městské části

I.         b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Vinohradské vinobraní“, která je přílohou tohoto usnesení

II.        r u š í

            veřejnou zakázku k zajištění akce „Vinohradské vinobraní“

III.      u k l á d á

            1.Mgr. B. Cirkovi, koordinátorovi veřejných zakázek

1.1. oznámit rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení zúčastněným firmám

Mgr. Martin Benda                              Milena Kozumplíková

zástupce starosty městské části        starostka městské části