Usnesení rady ze dne 21. 11. 2007 č. 638

k  vyhlášení výběrového řízení na prodej bytového domu čp. 510 na pozemku parc. č. 1178 a pozemku parc. č. 1178  vše v k. ú. Žižkov a jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek  

Rada městské části  Praha 3

 

I.          s c h v a l u j e

 

1.       vyhlášení výběrového řízení na prodej bytového domu čp.510 na pozemku parc. č. 1178 a pozemku parc. č. 1178 vše v k. ú. Žižkov   

 

2.       podmínky výběrového řízení, které jsou přílohou  č. 1 tohoto usnesení

 

3.       text kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení

 

II.         j m e n u j e

 

komisi pro posouzení  a  hodnocení nabídek v tomto složení:

Lochman Zdeněk

Hurda Pavel         

Ing. Reisiegel Daniel                             

Bc. Pecha Ondřej                                            

Mgr. Jan Šmíd                                     

 

III.        u k l á d á

 

1. vedoucí Odboru občansko správního

1.1. zveřejnit vyhlášení výběrového řízení na úřední desce ve smyslu § 36 zákona
č. 131/2000 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

 

2. vedoucímu Odboru informatiky

2.1. zveřejnit vyhlášení výběrového řízení na internetových stránkách MČ Praha 3

                                     

        

 

Mgr. Martin  B e n d a                     Milena  K o z u m p l í k o v á

zástupce starosty městské části     starostka městské části