Usnesení rady ze dne 21. 11. 2007 č. 636

k uzavření mandátní smlouvy mezi Městskou částí Praha 3 a OTIDEA a. s.  

Rada městské části

 

 

I.          s c h v a l u j e

 

uzavření mandátní smlouvy mezi Městskou částí Praha 3 a OTIDEA a. s., která je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení

 

 

II.         u k l á d á

 

            1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

            1.1. podepsat výše uvedenou smlouvu

 

 

 

        

Mgr. Martin  B e n d a                      Milena  K o z u m p l í k o v á

zástupce starosty městské části       starostka městské části