Usnesení rady ze dne 21. 11. 2007 č. 634

k podnětům komise pro dostavbu fotbalového areálu a „komerční zóny“ Seifertova ulice

Rada městské části

 

 

I.          b e r e   n a   v ě d o m í

 

zápis č. 2 ze zasedání komise pro dostavbu fotbalového areálu a „komerční zóny“ Seifertova ulice ze dne 8.11.2007

 

 

II.         s c h v a l u j e

 

doporučení komise pro dostavbu fotbalového areálu a „komerční zóny“ Seifertova ulice řešit výstavbu na pozemcích „komerční zóny“

 

 

III.        u k l á d á

 

            1. Z. Lochmanovi, zástupci starosty

            1.1. pokračovat v přípravných jednáních se zástupci Viktoria Žižkov

 

 

        

Mgr. Martin  B e n d a                        Milena  K o z u m p l í k o v á

zástupce starosty městské části        starostka městské části