Usnesení rady ze dne 21. 11. 2007 č. 633

k podnětům bytové komise Rady městské části

Rada městské části

 

 

I.          b e r e   n a   v ě d o m í

 

            zápis č. 22 ze zasedání bytové komise Rady městské části ze dne 14.11.2007

 

 

II.         s c h v a l u j e

 

            doporučení bytové komise Rady městské části

            1. žádosti o prodloužení doby nájmu

            2. splátkové dohody na dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu

            3. žádost o odpuštění poplatků z prodlení

            4. žádost o přechod nájmu bytu

            5. žádosti o výměnu bytu za jiný

            6. žádosti o nájem bytu

            7. různé

            dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 

 

 

 

Mgr. Martin  B e n d a                      Milena  K o z u m p l í k o v á

zástupce starosty městské části      starostka městské části