Usnesení rady ze dne 21. 11. 2007 č. 631

ke snížení základního nájemného pro nájemce bytů v posledním nadzemním podlaží v DPS Roháčova 24-26/268

Rada městské části

 

 

I.          s c h v a l u j e

 

snížení základního nájemného pro nájemce bytů v posledním nadzemním podlaží v DPS Roháčova 24-26 po dobu 4 měsíců ve výši 30 % ze základního nájemného.

Sleva se netýká nájemců, kteří dluží k dnešnímu dni na nájemném a službách více než 2.000 Kč.

 

 

II.         u k l á d á

 

            1. Správě komunálního majetku Praha 3, a. s.

            1.1. v souladu s bodem I. zajistit předpis sníženého nájemného

 

 

 

 

 

Mgr. Martin  B e n d a                      Milena  K o z u m p l í k o v á

zástupce starosty městské části      starostka městské části