Usnesení rady ze dne 21. 11. 2007 č. 630

k obsluze a údržbě košů a držáků sáčků na psí exkrementy na území MČ Praha 3  

Rada městské části

 

 

I.          s c h v a l u j e

 

1. zajištění obsluhy a údržby košů a držáků sáčků na psí exkrementy
na území MČ Praha 3 v období 1.1.2008 - 31.3.2008

 

2. zadat práce firmě Test, spol. s r. o., Slezská 844/96, 130 00 Praha 3,
IČ 40767779 za cenu 285.000 Kč bez DPH za 3 měsíce

 

 

II.         u k l á d á

 

            1. vedoucímu OTSMI

            1.1. objednat uvedené práce

 

 

        

Mgr. Martin  B e n d a                       Milena  K o z u m p l í k o v á

zástupce starosty městské části       starostka městské části