Usnesení rady ze dne 21. 11. 2007 č. 629

k odměnám vedoucím odborů Úřadu městské části  

Rada městské části

 

 

I.          b e r e   n a   v ě d o m í

 

návrh Ing. Petra Fišera, pověřeného zastupováním tajemníka Úřadu městské části na přiznání odměn vedoucím odborů Úřadu městské části

 

 

II.         s c h v a l u j e

 

odměny vedoucím odborů Úřadu městské části za plnění mimořádných pracovních úkolů v průběhu II. pololetí roku 2007 dle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení

 

 

III.        u k l á d á

 

1. oddělení personální práce a mezd

            1.1 zajistit vyplacení odměn

 

 

        

Mgr. Martin  B e n d a                         Milena  K o z u m p l í k o v á

zástupce starosty městské části          starostka městské části