Usnesení rady ze dne 24. 1. 2007 č. 42

ke stanovení platů vedoucích odborů Úřadu městské části

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

návrh tajemnice Úřadu městské části na stanovení platů vedoucích odborů Úřadu městské části

II.        s t a n o v u j e

plat vedoucím odborů Úřadu městské části s účinností od 1. 1. 2007 dle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení

III.      u k l á d á

            1. oddělení personální práce a mezd

            1.1. zajistit vyplácení platů

Mgr. Jiří  M a t u š e k       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části