Usnesení rady ze dne 24. 1. 2007 č. 41

k pověření SKM Praha 3, a. s. zastupováním Městské části Praha 3 na shromáždění Společenství vlastníků jednotek K Lučinám čp. 2464, 2465, 2466, Praha 3

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

pozvánku na 2. shromáždění Společenství vlastníků jednotek K Lučinám čp. 2464, 2465, 2466, Praha 3 ze dne 17. ledna 2007, která je přílohou tohoto usnesení

II.        p o v ě ř u j e

            SKM Praha 3, a. s.

zastupováním Městské části Praha 3 na shromáždění Společenství vlastníků jednotek K Lučinám čp. 2464, 2465, 2466, Praha 3, konaného dne 31. 1. 2007 od 19,00 hodin v jídelně ZŠ Chmelnice, K Lučinám 18, Praha 3

III.      u k l á d á

            1. SKM Praha 3, a. s.

            1.1. hlasovat ve věci dle znalosti situace

Mgr. Jiří  M a t u š e k       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části