Usnesení rady ze dne 24. 1. 2007 č. 40

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 – poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území Městské části Praha 3 a posunutí čerpání a vyúčtování nenávratné půjčky – daru

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

1. usnesení Výboru pro územní rozvoj a majetek na poskytnutí návratné bezúročné půjčky pro opravu a rekonstrukci domu na území M. č. Praha 3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.  usnesení Výboru pro územní rozvoj a majetek na posunutí čerpání a vyúčtování nenávratné půjčky – daru dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II.        d o p o r u č u j e

            Zastupitelstvu městské části

            schválit

1. poskytnutí návratné půjčky pro opravu a rekonstrukci domu na území M. č. Praha 3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2. posunutí čerpání a vyúčtování nenávratné půjčky – daru dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Mgr. Jiří  M a t u š e k       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části