Usnesení rady ze dne 24. 1. 2007 č. 39

k dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce z fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3  S/1380/03 ze dne 12. 12. 2003

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

znění dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce z fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3  S/1380/03 ze dne 12. 12. 2003 ke změně termínu splátky půjčky za rok 2006 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Mgr. Jiří  M a t u š e k       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části