Usnesení rady ze dne 24. 1. 2007 č. 38

k bezúplatnému převodu nemovitého majetku určeného pro zdravotnické účely

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

návrh dopisu ministrovi financí České republiky, který je přílohou tohoto usnesení a souhlasí s jeho obsahem

II.        u k l á d á

            1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

            1.1. podepsat výše uvedený dopis

Mgr. Jiří  M a t u š e k       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části